Stadgar för sjöofficerssällskapet i Karlskrona (stiftat 1831)

Antagna för andra gången på sällskapets ordinarie höstsammanträde den 25 oktober 2012.

SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER

§ 1

Sjöofficerssällskapets ändamål är att, i sina med Kungliga Örlogsmannasällskapet gemensamma lokaler, för sina medlemmar hålla en god och representativ klubb- och samlingslokal med vad därtill hör.

Åt sina medlemmar erbjuda plattformar för en aktiv fritid.

§ 2

Sällskapet ska sträva efter att i sina lokaler hålla en restauration, som gör det möjligt för medlemmarna att där dels intaga måltider, dels arrangera möten och samkväm av olika slag.

Sällskapet ska söka att genom samkväm sammanföra sina medlemmar och sällskapet närstående representanter för försvaret och samhället i övrigt till kamratlig samvaro utom tjänsten och därigenom befrämja umgänget mellan dessa grupper.

Sällskapet ska – i möjligaste mån i samarbete med Kungliga Örlogsmannasällskapet – genom föredrag och diskussioner lämna medlemmarna orientering rörande aktuella ämnen, främst avseende försvarsfrågor.

Sällskapet bör i mån av tillgång på medel utöva representation vid utländska örlogsbesök.

Sällskapet bör verka för att erbjuda sina medlemmar möjligheter till en aktiv fritid på förmånliga villkor.

SÄLLSKAPETS SAMMANSÄTTNING M.M.

§ 3

Sällskapets medlemmar utgörs av hedersmedlemmar, ordinarie, passiva och extra medlemmar.

Till hedersmedlem kan sällskapet på förslag av sin direktion invälja medlem, eller annan person, som på synnerligen förtjänstfullt sätt vinnlagt sig om sällskapet. Hedersmedlem inväljs på livstid.

Berättigad att som ordinarie medlem vinna inträde i sällskapet är ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Vidare kan som ordinarie medlem efter ansökan antas;

  • officer inom marinen
  • annan yrkesofficer, reservofficer med anknytning till marinen.

Till passiv medlem överförs ordinarie medlem i och med att han/hon avgår ur aktiv tjänst Såvida han/hon inte själv väljer att kvarstå som ordinarie medlem.

Till passiv medlem kan sällskapet också invälja avflyttad extra medlem, som gjort sig väl förtjänt om sällskapet.

Vidare överförs automatiskt som passiv medlem änka/änkling efter ordinarie medlem.

Som extra medlem kan direktionen efter ansökan härom anta;

  • officersaspirant (kadett/flaggkadett) under utbildning till yrkes- eller reservofficer i marinen
  • annan än i moment 3 nämnd yrkesofficer och civil person i ställning motsvarande yrkesofficer och med anknytning till Marinen.

Beslut om medlemskap enligt denna paragraf fattas av direktionen.

§ 4

Över sällskapets medlemmar förs matrikel.

§ 5

Alla medlemmar förväntas positivt verka för sällskapet, dess ändamål och traditioner.

Medlem åligger;

a) att väl vårda sig om sällskapets lokaler och inventarier, samt

b) att erlägga av sällskapet fastställd årsavgift, varvid hedersmedlem är avgiftsbefriad och passiv medlem erlägger halv årsavgift.

§ 6

Utträde ur sällskapet kan ske;

  • genom att medlem skriftligen hos direktionen begär sitt utträde.
  • genom uteslutning. Uteslutning beslutas av Direktionen utom i de fall då medlem, trots påminnelse, ej betalt sin årsavgift före juni månad. I dessa fall utesluts medlem automatiskt

SÄLLSKAPETS LOKALER MM

§ 7

Sällskapets huvudlokaler är belägen i en för Kungliga Örlogsmannasällskapet och Sjöofficerssällskapet år 1821 uppförd och senare i olika omgångar till- och ombyggd fastighet Amiralitetstorget nr 7 i Karlskrona.

Därtill förhyr Sällskapet en fritidsstuga vid Kapelludden på Öland, en stuga på Gökalv samt äger en fritidsstuga i Byxelkrok på Öland.

Samtliga lösa inventarier i sällskapets lokaler är dess eller Kungliga Örlogs- mannasällskapets egendom.

§ 8

Sällskapets direktion äger utfärda regler för ordning inom lokalerna, öppethållning mm.

Av direktionen utfärdade ordningsregler skola finna tillgängliga i lokalerna, samt tilldelas nya medlemmar.

§ 9

Varje hedersmedlem, ordinarie, passiv och extra medlem av sällskapet samt medlemmar i sjöofficerssällskapen i Stockholm och Göteborg äger fritt tillträde till dess lokaler. Sådan medlem får i lokalerna medföra gäster enligt gällande ordningsregler.

För gäster erlägger restauratören av sällskapet för året beslutad avgift.
Direktionen äger besluta att sällskapets lokaler må disponeras av enskild medlem, av sällskapet närstående förening och företag eller sammanslutning mot erläggande av avgift, fastställd av sällskapet.

§ 10

Förlust och eller skada, som åsamkas sällskapets lokaler eller inventarier, ersätts av den vållande, på sätt direktionen i varje enskilt fall äger bestämma.

§ 11

Klagomål rörande servering och restauration framförs till direktionen via sällskapets ekonomidirektör.

Anmälan om olämpligt eller ovärdigt uppträdande inom sällskapets lokaler görs skriftligen till direktionen.

SÄLLSKAPETS ARBETSSÄTT

§ 12

Sällskapet står under ordförandeskap av en yrkesofficer lägst OF 4 i flottan med en vice ordförande, som båda ska vara yrkesofficer lägst OF 4 i flottan.

§ 13

Sällskapet räknar verksamhetsår (arbetsår) och räkenskapsår efter kalenderår.

§ 14

Sällskapet avhåller årligen två ordinarie sammanträden, ett i mars/april och ett i oktober/november.

På kallelse av sin direktion kan sällskapet dessemellan avhålla extra sammanträde.

§ 15

Kallelse till sammanträde ska av sällskapets direktion tillkännages genom anslag i sällskapets lokaler samt genom personlig kallelse till dess ordinarie medlemmar, senast 14 dagar för aktuellt möte.

I kallelse ska de viktigare ärenden utsättas, vilka avses upptas till behandling vid sammanträdet.

§ 16

Vid ordinarie vårsammanträde ska följande förhandlingsordning iakttas;

a) val av mötesordförande
b) väljs justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll;
c) föredrar direktionen berättelse för det gångna arbetsåret;
d) förrättas val av hedersmedlem;
e) beslutas i ärenden bordlagda från tidigare sammanträde;
f) upptas inkomna förslag till diskussion och eventuella beslut;
g) föredras revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret samt i förekommande fall av direktionen lämnade förklaringar på av revisorerna gjorda anmärkningar;
h) beslutas huruvida direktionen kan beviljas ekonomisk ansvarsfrihet eller ej;
i) upptas till behandling ärenden, som inkommit till direktionen senast en vecka före sammanträdet; samt
j) väljs direktion för följande arbetsår.

§ 17

Vid ordinarie höstsammanträde skall följande förhandlingsordning iakttas;

a) väljs en justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll;
b) fastställs årsavgifter för nästföljande kalenderår;
c) fastställs gästavgift, samt övriga avgifter, sällskapet önskar besluta;
d) väljs revisorer för löpande räkenskapsår;
e) väljs ledamöter i valnämnd;
f) förrättas val av hedersmedlemmar;
g) beslutas i ärenden bordlagda från tidigare sammanträden; samt
h) upptas till behandling ärenden, som inkommit skriftligen till direktionen senast en vecka före sammanträdet.

§ 18

Vid extra sammanträde behandlas endast de ärenden för vilka sammanträdet blivit utlyst.

§ 19

Sällskapets sammanträden leds av dess ordförande eller vid förfall för denna av dess vice ordförande. Vid förfall för båda de nyssnämnda leds förhandlingarna av äldste närvarande yrkesofficer, som är ordinarie medlem.

§ 20

Sällskapets hedersmedlem eller ordinarie medlem äger med en röst deltaga i dess beslut.

För beslut i frågor rörande;

a) förslag till ändring av dessa stadgar;
b) sällskapets upplösning eller förändring av dess namn; samt
c) återinval av någon tidigare utesluten ordinarie medlem fordras att frågan under iakttagande av vad därom i §§ 28 och 29 i övrigt stadgas, upptages till behandling vid två på varandra följande ordinarie sammanträden.

För slutligt beslut i frågor enligt punkterna a) och b) ovan fordras dessutom dels att trettio röstberättigade medlemmar deltar i beslutet, dels en röstpluralitet av minst två tredjedelar.

Beslut jämlikt mom 2 och 3 ovan sker genom sluten omröstning.

Beslut i övriga frågor fattas med enkel röstpluralitet och minst 8 röstberättigade medlemmar genom öppen omröstning såvida icke sluten omröstning begärs av någon röstberättigad.

Vid öppen omröstning äger vid lika röstetal den mening företräde, som biträds av ordföranden. Vid sluten omröstning dras före rösträkning en sedel, vilken vid lika röstetal äger utslagsröst.

§ 21

Protokoll förs vid sällskapets sammanträden av dess sekreterare.

I protokoll antecknas antalet vid sammanträdet närvarande medlemmar, behandlade ärenden och väsentligt skiljaktiga meningar, som under behandlingen uttalats, samt de beslut, som fattas.

Justering av protokoll verkställs av ordföranden jämte en vid sammanträdet utsedd justeringsman.

SÄLLSKAPETS DIREKTION, REVISORER OCH VALNÄMND

§ 22

Sällskapets angelägenheter vårdas av en direktion om åtta ledamöter.

Dessa är sällskapets ordförande och dess vice ordförande, en ekonomidirektör, en klubbmästare, en skattmästare, två övriga ledamöter samt sällskapets sekreterare. För såväl ekonomidirektören som klubbmästaren utser direktionen inom sig en suppleant.

Sällskapets direktion väljs bland sällskapets ordinarie medlemmar.

Direktionens ledamöter väljas för ett år i sänder, dock att ekonomidirektör, skattmästare och sekreterare – sällskapets tjänstemän – om möjligt väljas för tre år. Ledamot kan omväljas.

Direktionen äger att – efter valnämndens hörande – vid behov sig själv komplettera.

Arvoden utgår till ekonomidirektör, skattmästare och sekreterare enligt direktionens bestämmande.

§ 23

Direktionens uppgift är att väl vårda sig om och tillse sällskapets lokaler, samt verka för att sällskapet fyller sina uppgifter.

Direktionen åligger därutöver;

a) att förvalta sällskapets egendom;
b) att anställa restauratör;
c) att utfärda ordningsregler för sällskapets lokaler mm och övervaka dess efterlevnad;
d) att förelägga sällskapet förslag till avgifter mm enligt dessa stadgar;
e) att då så erfordras kalla sällskapet till extra sammanträde;
f) att bestämma arvoden för sällskapets tjänstemän
g) att å sällskapets vägnar besluta i frågor rörande utbetalning av understöd från donationsfonder, vilkas avkastning är ställd till sällskapets disposition;
h) att själv eller genom av direktionen utsett ombud föra sällskapets talan i rättsliga eller motsvarande sammanhang;
i) att avgiva årsberättelse vid vårsammanträdet;
j) att snarast efter inval kalla invald hedersmedlem
k) att tillställa nytillkommen medlem ett exemplar av dessa stadgar, samt ett exemplar av ordningsreglerna.

Direktionen ska till sällskapets revisorer före den 1 mars överlämna berättelse över förvaltningen av sällskapets egendom under det gångna räkenskapsåret, ävensom därtill hörande räkenskaper mm.

§ 24

Direktionen är beslutsmässig, då minst fyra ledamöter, däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. I beslut om arvode till sällskapets tjänsteman må ifrågavarande ledamot icke deltaga.

Beslut fattas med enkel röstpluralitet. Vid lika röstetal gäller den mening, som företräds av fungerande ordföranden.

Vid direktionssammanträde förs protokoll, som justeras av fungerande ordföranden. Till protokollet skall antecknas behandlade ärenden och beslut som fattats ävensom väsentliga meningsskiljaktigheter, som uttalats vid ärendets behandling.

§ 25

Ordföranden eller skattmästaren tecknar sällskapets firma.

Ekonomidirektören utövar uppsikten över sällskapets lokaler och inventarier, samt för förteckning över nämnda inventarier.

Ekonomidirektören skall vaka över att sällskapets medlemmar följer av direktionen utfärdade ordningsregler, samt i övrigt fullgör sina skyldigheter gentemot sällskapet.

Ekonomidirektören utövar uppsikt över att sällskapets restauratör rätt fullgör sina åligganden och i övrigt handhar sina sysslor på ett sätt, som svarar mot sällskapets ändamål och uppgifter.

Klubbmästaren arrangerar i samråd med ekonomidirektören samkväm och dylikt, som anordnas av sällskapet. Klubbmästare skall inom direktionen initiera samkväm mm så att sällskapet fullgör sina uppgifter jämlikt § 2.

Skattmästaren ansvarar inom direktionen för sällskapets räkenskaper och för härför anbefallda böcker samt Sällskapets matrikel. Han äger uppbära medlemsavgifter och motsvarande avgifter. Skattmästaren skall noggrant följa placeringen av sällskapets medel och föreslå direktionen eventuella ändringar i dessa avseenden. Vid räkenskapsårets utgång skall skattmästaren upprätta bokslut, samt utarbeta förslag till direktionens berättelse över förvaltningen av sällskapets egendom.

Sekreteraren för sällskapets och direktionens protokoll, svarar för dess arkiv och biträder ordföranden med sällskapets och direktionens korrespondens.

Sekreteraren bereder dessutom ärenden rörande av sällskapet disponerade understödsfonder.

§ 26

Sällskapet utser årligen vid sitt höstsammanträde två revisorer och två revisorssuppleanter, varav minst en auktoriserad, att revidera sällskapets räkenskaper för löpande kalenderår. Revisor (suppleant) kan omväljas.

Revisorerna åligger att granska direktionens berättelse över förvaltningen av sällskapets egendom, jämte därtill hörande räkenskaper, protokoll mm.

Av revisorerna upprättad revisionsberättelse skall vara tillgänglig i sällskapets lokaler senast åtta dagar före ordinarie vårsammanträde.

Revisorerna skall vid ordinarie vårsammanträde föredra revisionsberättelsen, samt föreslå sällskapet beslut i fråga om ansvarsfrihet för direktionen.

§ 27

Sällskapet utser vid sitt ordinarie höstsammanträde en valnämnd om tre ordinarie medlemmar, varav en sammankallande med uppgift att förelägga sällskapet förslag till direktionsledamöter och revisorer, samt suppleanter för dessa.

PLACERING AV SÄLLSKAPETS MEDEL

§ 28

Sällskapets medel, som icke erfordras för den löpande verksamheten, ska vara placerade på bankräkning, i obligationer eller i börsnoterade aktier/fonder.

SÄRSKILDA ÄRENDEN

§ 29

Ordinarie, passiv eller extra medlem, som icke fullgör sina åligganden enligt dessa stadgar kan – med iakttagande av vad som i § 6 stadgats – uteslutas ur sällskapet.

ÄNDRING AV SÄLLSKAPETS STADGAR

§ 30

Varje förslag till ändring av dessa stadgar ska göras skriftligt och vara undertecknat av minst tre ordinarie medlemmar.

Direktionen bereder inkommet förslag och avger skriftligt utlåtande över detsamma.

För att inkommet förslag till stadgeändring ska kunna behandlas vid ordinarie sammanträde, ska det senast fjorton dagar före sammanträdet tillika med direktionens yttrande vara anslaget i sällskapets lokaler. Om ändringsförslag föreligger, skall detta anges i kallelse till sammanträde. Förslag till betydelsefull eller omfattande ändring ska bifogas kallelsen.

Vid ordinarie sammanträde kan sällskapet ettdera;

  • återförvisa förslaget till direktionen
  • antaga det till vilande med eller utan ändring, eller
  • förkasta detsamma.

Om förslag blivit antaget till vilande, kan detsamma i oförändrat skick antagas vid nästa ordinarie sammanträde.

Vid uppfyllande av kravet i § 19 på antal närvarande, må medlem befullmäktiga annan röstberättigad medlem att fullgöra hans rösträtt. Enskild medlem må dock ej företräda mer än fem medlemmar, sig själv inberäknad.

DELGIVNING AV STADGAR M.M.

§ 31

Av sällskapet antagen ändring av dessa stadgar anslås på lämplig plats i sällskapets lokaler.