Om Sjöofficerssällskapet i Karlskrona (SOSK)

Sjöofficerssällskapet i Karlskrona bildades den 13 december 1830 på förslag från kapten Carl Reinhold Nordenskiöld. Sedan 1815 fanns ett ”läsesällskap för flottans officerare i allmänhet och särdeles de yngre”, vilket genom Nordenskiölds initiativ ombildades till sjöofficerssällskapet.

De första stadgarna antogs vid Sällskapets första sammanträde 10 januari 1831 och kommendörkapten Johan Fischerström utsågs till ordförande. 21 februari 1834 upplät Kungliga Örlogsmannasällskapet sina lokaler till Sjöofficerssällskapet, ett samarbete som fortfarande fungerar.

Historia

Vissa episoder kopplade till viktiga årtal i Sjöofficerssällskapets historia.

 • Dec 1815
  Genom majoren i örlogsflottan, Nils Fischerströms, initiativ bildas ett ”läsesällskap för flottans officerare i allmänhet och särdeles de yngre”. Detta läsesällskap blev embryot till Sjöofficerssällskapet
 • 13 dec 1830
  På kapten Carl Reinhold Nordenskjölds initiativ ombildades läsesällskapet till ”Sjöofficerssällskapet”
 • 10 jan 1831
  Avhölls det första sammanträdet i de nya lokalerna. Sällskapets stadgar antogs härvid. Sällskapets förste ordförande: Kk N J Fischerström, ekonomidir: J C Hjellman, sekreterare: E M Hallström. Ändamålet med sällskapet vore ”Att träffas två gånger i veckan för att konversera, hava tillgång till KÖMS bibliotek samt spela ett lågt sällskapsspel”
 • 21 feb 1834
  KÖMS upplåter hela lokalen till sällskapet
 • 20 april 1836
  Beslöts genom aktieteckning anskaffa en biljard. Härvid framfördes åsikter om vådan av att på detta sätt uppmuntra spelbegäret och sysslolösheten
 • 1838
  Fru Sjöblom övertog driften av restaurationen från fru Sandell. Fru Sjöblom drev restaurationen fram till 1850. För tre rätters middagsabonnemang erlades 14 riksdaler per mån. För två rätters middagsabonnemang erlades 11 riksdaler per mån. Avdrag gjordes med 1 riksdaler om brännvin ej förtärdes
 • 29 okt 1868
  Sällskapets erhöll utskänkningsrätt för ”20 soireaftnar” På andra tider fick ingen utskänkning äga rum
 • 12 jan 1869
  Sällskapets grundare C R Nordenskjöld utses till hedersledamot
 • 27 jan 1869
  Det första offentliga föredraget avhölls i mässen. Kn Fredrik Wilhelm von Otter lämnade en redogörelse om ångfartyget SOFIAs expedition till Spetsbergen och Norra Ishavet
 • 1879
  Inköptes en servis med tillhörande kaffe- och tekoppar för 24 personer till en kostnad av 295 kronor. Lokalerna skall, enligt direktionsbeslut, vara stängda och tömda senast kl 24.00
 • 13 mars 1881
  Avhöll sällskapet sitt 50-års jubileum.
  Antalet medlemmar:156 st. Antalet hedersmedlemmar: 3 st.
 • 20 jan 1885
  En revision av stadgarna omtalade bland annat följande: ”Alla militärer och civila ämbets- och tjänstemän som tillhöra eller tillhört sjövapnet skall vara berättigade att vara ordinarie ledamöter i sällskapet, så ock KÖMS ledamöter”
 • 1887
  Startades ett 6-årigt tavellotteri ”för att öka trivseln och bepryda lokalerna”. Årligen skulle 10 vinster delas ut varvid den lycklige vinnaren omedelbart överlämnar vinsten till sällskapet. Första vinsttavlan var pansarbåten SVEA, målad av Hägg och den värderades till 550 kr.
 • 1 dec 1887
  Initierades traditionen att skänka en minnesprydnad från sjöexpedition. Den anonyme förslagsställaren skänkte själv en sk ”välkomna” i silver värderad till 300 kr.
 • 1897
  Sällskapet var tillsammans med Stockholmssällkapet representerade på Stockholmsutställningen. Flera av sällskapets oljemålningar ställdes ut. ”Det var som man säger – en vacker appell till svenska folket att tänka på sitt sjöförsvar och låta sig vårda om sjövapnet”
 • 23 jan 1903
  Sällskapet anordnar på tisdagsaftnar strategiska sjökrigsspel och föredrag
 • 12 april 1927
  Framlades förslag till diverse ombyggnader och renoveringar av mässlokalerna, utarbetade på lång sikt. KÖMS erhöll senare under 1927 en stor donation från K A Wallenberg om att uppföra och inreda en tidsenlig bibliotekslokal. I samband med dessa ombyggnadsarbeten installerades centralvärme i huset
 • 1949
  Huset rappades och växelström drogs in och dammen i trädgården tillkom
 • 1952
  Koksspisarna ersätts av gasspisar, som i sin tur ersätts av elspisar år 1975
 • 1961
  Nya entrédörrar. Fylgias fallrepsportar mellan ytter- och innerdörrarna
 • 1968
  Förslag om förhyrning av fd fyrmästarebostället på Kappeludden. Hyreskostnad första veckan är 110 kr.
 • 1977
  Systemet med värnpliktig ekonomipersonal tas bort. Krögaren måste nu själv anställa personal. De värnpliktiga kom från Marinens Intendenturskola.
 • 1979
  Fasaduppsnyggning
 • 1985
  Byxelkrok köps
 • 19xx
  Vildanden köps
 • 2004
  Carpe Diem köps
 • 11-16 september 2005
  Jubileumsfestligheter