Historia

Vissa episoder kopplade till viktiga årtal i Sjöofficerssällskapets historia.

Dec 1815 Genom majoren i örlogsflottan,
Nils Fischerströms, initiativ bildas ett
”läsesällskap för flottans officerare i allmänhet
och särdeles de yngre”. Detta läsesällskap
blev embryot till Sjöofficerssällskapet
13 dec 1830 På kapten Carl Reinhold Nordenskjölds initiativ
ombildades läsesällskapet till ”Sjöofficerssällskapet”
10 jan 1831 Avhölls det första sammanträdet i de nya lokalerna.
Sällskapets stadgar antogs härvid.Sällskapets förste
ordförande: Kk N J Fischerström, ekonomidir: J C Hjellman,
sekreterare: E M Hallström. Ändamålet med sällskapet vore
”Att träffas två gånger i veckan för att konversera, hava tillgång
till KÖMS bibliotek samt spela ett lågt sällskapsspel”
21 feb 1834 KÖMS upplåter hela lokalen till sällskapet
20 april 1836 Beslöts genom aktieteckning anskaffa en
biljard. Härvid framfördes åsikter om vådan av att på detta
sätt uppmuntra spelbegäret och sysslolösheten
1838 Fru Sjöblom övertog driften av restaurationen från
fru Sandell. Fru Sjöblom drev restaurationen fram till 1850. För
tre rätters middagsabonnemang erlades 14 riksdaler per mån.
För två rätters middagsabonnemang erlades 11 riksdaler per mån.
Avdrag gjordes med 1 riksdaler om brännvin ej förtärdes
29 okt 1868 Sällskapets erhöll utskänkningsrätt för ”20
soireaftnar” På andra tider fick ingen utskänkning äga rum
12 jan 1869 Sällskapets grundare C R Nordenskjöld utses
till hedersledamot
27 jan 1869 Det första offentliga föredraget avhölls i
mässen. Kn Fredrik Wilhelm von Otter lämnade en redogörelse
om ångfartyget SOFIAs expedition till Spetsbergen och
Norra Ishavet
1879 Inköptes en servis med tillhörande kaffe- och
tekoppar för 24 personer till en kostnad av 295 kronor. Lokalerna
skall, enligt direktionsbeslut, vara stängda och tömda
senast kl 24.00
13 mars 1881 Avhöll sällskapet sitt 50-års jubileum Antalet
medlemmar:156 st Antalet hedersmedlemmar: 3 st
20 jan 1885 En revision av stadgarna omtalade bland annat
följande: ”Alla militärer och civila ämbets- och tjänstemän
som tillhöra eller tillhört sjövapnet skall vara berättigade
att vara ordinarie ledamöter i sällskapet, så ock KÖMS ledamöter”
1887 Startades ett 6-årigt tavellotteri ”för att öka trivseln
och bepryda lokalerna”. Årligen skulle 10 vinster delas ut varvid
den lycklige vinnaren omedelbart överlämnar vinsten till
sällskapet.Första vinsttavlan var pansarbåten SVEA, målad av
Hägg och den värderades till 550 kr.
1 dec 1887 Initierades traditionen att skänka en minnesprydnad
från sjöexpedition.Den anonyme förslagsställaren
skänkte själv en sk ”välkomna” i silver värderad till 300 kr
1897 Sällskapet var tillsammans med Stockholmssällkapet
representerade på Stockholmsutställningen.Flera av
sällskapets oljemålningar ställdes ut.”Det var som man säger
– en vacker appell till svenska folket att tänka på sitt sjöförsvar
och låta sig vårda om sjövapnet”
23 jan 1903 Sällskapet anordnar på tisdagsaftnar strategiska
sjökrigsspel och föredrag
12 april 1927 Framlades förslag till diverse ombyggnader
och renoveringar av mässlokalerna, utarbetade på lång sikt.
KÖMS erhöll senare under 1927 en stor donation från K A
Wallenberg om att uppföra och inreda en tidsenlig bibliotekslokal.
I samband med dessa ombyggnadsarbetena installerades
centralvärme i huset
1949 Huset rappades och växelström drogs in och dammen
i trädgården tillkom
1952 Koksspisarna ersätts av gasspisar, som i sin tur
ersätts av elspisar år 1975
1961 Nya entrédörrar. Fylgias fallrepsportar mellan ytter-
och innerdörrarna
1968 Förslag om förhyrning av fd fyrmästarebostället
på Kappeludden. Hyreskostnad första veckan är 110 kr.
1977 Systemet med värnpliktig ekonomipersonal tas
bort. Krögaren måste nu själv anställa personal. De värnpliktiga
kom från Marinens Intendenturskola
1979 Fasaduppsnyggning
1985 Byxelkrok köps
19xx Vildanden köps
2004 Carpe Diem köps
11-16 september 2005 Jubileumsfestligheter

Senaste nytt

Adress

Amiralitetstorget 7
Box 52, 371 21 Karlskrona
Telefon: 0455-101 89
Fax: 0455-101 89
Hemsida: https://www.sosk.se
E-post: info@sosk.se
Bankgiro: 5772-9048

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram